TUTVUSTUSTEGEVUSVALDKONNADJUHTPÕHIMÕTTEDSERTIFIKAADID

OÜ Ceteles eesmärgiks on tagada klientide, ühiskonna ja ettevõtte rahulolu ehitusliku projektijuhtimise ja kinnisvara projektide arendamise teenuse osutamisel, kindlustamaks ettevõtte kasumlikkust ja usaldusväärsust. Oma tegevuses lähtume ettevõtte visioonist, missioonist ja väärtustest. Ettevõttes rakendatud juhtpõhimõtted on: 

 • oma tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja normatiivdokumentidest, põhjamaades pikka aega kasutuses olnud vastavatest normidest, heast ehitustavast, kvaliteedijuhtimissüsteemi  ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi OHSAS 18001:2007 standardi nõuetest;
 • selge, lihtne, kiire ja juriidiliselt korrektne asjaajamine;
 • kvaliteedinõuete jälgimine ja tagamine igas tööprotsessis;
 • pidev kliendi soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamine ja analüüs, eesmärgiga vastata klientide ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
 • kliendile kokkulepitud ajal, lepingukohase ning vigadeta ehitise üleandmine;
 • valime oma koostööpartneriteks ettevõtted, kellel on vastav kvalifikatsioon ja meiega sarnased juhtpõhimõtted;
 • pidev keskkonnaaspektide ja nendest tulenevate mõjude hindamine ja jälgimine ning ettevõtte juhtimisel nendega arvestamine;
 • ettevõtte töötajatele turvaline ja ohutu töökeskkonna võimaldamine ning ohutuse tagamiseks sobivate töövahendite hankimine;
 • kõikide ressursside säästev kasutamine;
 • keskkonna saastumise vältimiseks või vähendamiseks ennetavate meetmete ja vahendite kasutusele võtmine;
 • pidev töökeskkonna ja keskkonnaohutuse jälgimine eesmärgiga õigeaegselt avastada võimalikud ohud ja kavandada meetmed nende kõrvaldamiseks;
 • pidev riskide hindamine eesmärgiga vähendada tööõnnetuste, tervisekahjustuste ja keskkonnakahjustuste tekke võimalusi;
 • töötajate kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse alase teadlikkuse tõstmine läbi koolituste;
 • ettevõtte kohustumus juhtimissüsteemi pidevaks parendamiseks ja täiustamiseks.