Tegevusvaldkonnad

Ehituslik projektijuhtimine

OÜ Ceteles töövormiks on vastavalt ehitusliku projektijuhtimise protsessile koostöös tellijaga parima lahenduse leidmine, otsuste fikseerimine, otsuste täitmine, täitmise järelevalve ja täitmisest aruandmine tellijale. Ehitusprotsessis pööratakse tähelepanu nii ettevõtte oma kui ka alltöövõtjate tegevusest tulenevatele kahjulikele keskkonnamõjudele, tagades inimväärse elukeskkonna tulevastele põlvedele.

Kinnisvara projektide arendamine

Kinnisvaraprojektide arendamise eesmärgiks on sobivate pakkumiste leidmine perspektiivsetele ehituskruntidele ning potentsiaalsete klientide ja parimate lahenduste leidmine.

Missioon ja Visioon

Missioon

Meie pikaajaline kogemus ehitusliku projektijuhtimise ja kinnisvaraarenduse valdkonnas võimaldab luua tellijatele sobivaid ja kestvaid lahendusi, mis pakuvad inimestele rahulolu ja turvatunnet.

Visioon

Meie visioon on pakkuda terviklikke lahendusi kliendi vajaduste rahuldamiseks tagades seejuures keskkonna säästva kasutamine.
Peame oluliseks ehitusprotsessi kvaliteedijärelevalve parendamist, ennetamaks vigade teket, mis võiksid avalduda ekspluatatsioonis. Teostades järelevalvet põhjalikult juba projekteerimise staadiumis ning korraldades seda pidevalt ehitusobjektil, suudame tagada kliendile kvaliteetse lõpptulemuse.

Väärtused

Usaldusväärsus

Oleme ausad, meie sõnad ja teod on kooskõlas meie tegudega.
Peame kinni kokkulepetest, lubadustest ja tähtaegadest.

Hoolivus

Oleme tegevustes avatud ja lugupidavad nii enda, kui teiste suhtes.
Toetame ja aitame üksteist, oskame kuulata ja anname tagasisidet.
Oleme kannatlikud ja järjepidevad.

Kvaliteet

Meie inimestel on tugev kompetents ja pühendunud suhtumine töösse.
Pidev järelvalve juba projekteerimise staadiumis tagamaks klientidele kvaliteetse lõpptulemuse.

Juhtpõhimõtted

OÜ Ceteles eesmärgiks on tagada klientide, ühiskonna ja ettevõtte rahulolu ehitusliku projektijuhtimise ja kinnisvara projektide arendamise teenuse osutamisel, kindlustamaks ettevõtte kasumlikkust ja usaldusväärsust. Oma tegevuses lähtume ettevõtte visioonist, missioonist ja väärtustest. Ettevõttes rakendatud juhtpõhimõtted on:

  • Lähtume enda tegevuses ettevõttes seatud missioonist, visioonist, eesmärkidest, kehtivatest õigusaktidest ja normatiivdokumentidest, sh heast ehitus- ja äritavast, kvaliteedijuhtimissüsteemi  ISO 9001:2015, keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi ISO 45001:2018 standardi nõuetest, sealjuures parendame pidevalt enda juhtimissüsteemi;
  • selge, lihtne, kiire ja juriidiliselt korrektne asjaajamine;
  • seisame ehitusala ja kinnisvara projektide arendamise vastutustundliku ja jätkusuutliku mõtteviisi eest ühiskonnas kokku lepitud kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks, panustades ise ja tehes koostööd teiste ettevõtetega, kellel on vastav kvalifikatsioon ja meiega sarnased mõtted ja tööeetika;
  • integreeritud juhtimissüsteemi abil tööde valmimine vastavalt kliendiga kokkulepitule, nõuetekohaselt, usaldusväärselt, professionaalselt, kvaliteetselt, keskkonnahoidlikult ja ohutult tagades tellija, töötajate, omanike jt huvipoolte rahulolu sealjuures kindlustamaks ettevõtte jätkusuutlikkus, usaldusväärsus ja kasumlikkus;
  • töötajate kaasamine avatud dialoogi, mis võimaldab meil pidevalt areneda ning parendada oma teenuste kvaliteeti ning töökorraldust sh tagades töötajate heaolu;
  • tõstame töötajate kvalifikatsiooni ja kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse alast teadlikkust läbi koolituste ning erinevate arenguvõimaluste;
  • mõistame ja austame erinevusi, kohtleme kõiki töötajaid võrdselt ning ei diskrimineeri kedagi tema veendumuste, vaadete, rassi, soo vms tõttu;
  • suurendame järjepidevalt ettevõtte efektiivsust ja tulemuslikkust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise.

ISO