Tegevusvaldkonnad

Ehituslik projektijuhtimine

OÜ Ceteles töövormiks on vastavalt ehitusliku projektijuhtimise protsessile koostöös tellijaga parima lahenduse leidmine, otsuste fikseerimine, otsuste täitmine, täitmise järelevalve ja täitmisest aruandmine tellijale. Ehitusprotsessis pööratakse tähelepanu nii ettevõtte oma kui ka alltöövõtjate tegevusest tulenevatele kahjulikele keskkonnamõjudele, tagades inimväärse elukeskkonna tulevastele põlvedele.

Kinnisvara projektide arendamine

Kinnisvaraprojektide arendamise eesmärgiks on sobivate pakkumiste leidmine perspektiivsetele ehituskruntidele ning potentsiaalsete klientide ja parimate lahenduste leidmine.

Missioon ja Visioon

Missioon

Meie pikaajaline kogemus ehitusliku projektijuhtimise ja kinnisvaraarenduse valdkonnas võimaldab luua tellijatele sobivaid ja kestvaid lahendusi, mis pakuvad inimestele rahulolu ja turvatunnet.

Visioon

Meie visioon on pakkuda terviklikke lahendusi kliendi vajaduste rahuldamiseks tagades seejuures keskkonna säästva kasutamine.
Peame oluliseks ehitusprotsessi kvaliteedijärelevalve parendamist, ennetamaks vigade teket, mis võiksid avalduda ekspluatatsioonis. Teostades järelevalvet põhjalikult juba projekteerimise staadiumis ning korraldades seda pidevalt ehitusobjektil, suudame tagada kliendile kvaliteetse lõpptulemuse.

Väärtused

Usaldusväärsus

Oleme ausad, meie sõnad ja teod on kooskõlas meie tegudega.
Peame kinni kokkulepetest, lubadustest ja tähtaegadest.

Hoolivus

Oleme tegevustes avatud ja lugupidavad nii enda, kui teiste suhtes.
Toetame ja aitame üksteist, oskame kuulata ja anname tagasisidet.
Oleme kannatlikud ja järjepidevad.

Kvaliteet

Meie inimestel on tugev kompetents ja pühendunud suhtumine töösse.
Pidev järelvalve juba projekteerimise staadiumis tagamaks klientidele kvaliteetse lõpptulemuse.

Juhtpõhimõtted

OÜ Ceteles eesmärgiks on tagada klientide, ühiskonna ja ettevõtte rahulolu ehitusliku projektijuhtimise ja kinnisvara projektide arendamise teenuse osutamisel, kindlustamaks ettevõtte kasumlikkust ja usaldusväärsust. Oma tegevuses lähtume ettevõtte visioonist, missioonist ja väärtustest. Ettevõttes rakendatud juhtpõhimõtted on:

 • oma tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja normatiivdokumentidest, põhjamaades pikka aega kasutuses olnud vastavatest normidest, heast ehitustavast, kvaliteedijuhtimissüsteemi  ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi ISO 45001:2018 standardi nõuetest;
 • selge, lihtne, kiire ja juriidiliselt korrektne asjaajamine;
 • kvaliteedinõuete jälgimine ja tagamine igas tööprotsessis;
 • pidev kliendi soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamine ja analüüs, eesmärgiga vastata klientide ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
 • kliendile kokkulepitud ajal, lepingukohase ning vigadeta ehitise üleandmine;
 • valime oma koostööpartneriteks ettevõtted, kellel on vastav kvalifikatsioon ja meiega sarnased juhtpõhimõtted;
 • pidev keskkonnaaspektide ja nendest tulenevate mõjude hindamine ja jälgimine ning ettevõtte juhtimisel nendega arvestamine;
 • ettevõtte töötajatele turvaline ja ohutu töökeskkonna võimaldamine ning ohutuse tagamiseks sobivate töövahendite hankimine;
 • kõikide ressursside säästev kasutamine;
 • keskkonna saastumise vältimiseks või vähendamiseks ennetavate meetmete ja vahendite kasutusele võtmine;
 • pidev töökeskkonna ja keskkonnaohutuse jälgimine eesmärgiga õigeaegselt avastada võimalikud ohud ja kavandada meetmed nende kõrvaldamiseks;
 • pidev riskide hindamine eesmärgiga vähendada tööõnnetuste, tervisekahjustuste ja keskkonnakahjustuste tekke võimalusi;
 • töötajate kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse alase teadlikkuse tõstmine läbi koolituste;
 • ettevõtte kohustumus juhtimissüsteemi pidevaks parendamiseks ja täiustamiseks.

ISO